Chcemy, żebyś wiedział, że strona internetowa, z której korzystasz używa plików cookies, za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz w celu zarządzania stroną i poprawy jakości usług, w tym dostosowania treści do preferencji i zainteresowań użytkownika. Korzystając ze strony, zgadzasz się na używanie plików cookies. Informacja o stosowaniu cookies „więcej informacji” wyjaśnia czym są pliki cookies, jak przetwarzamy zbierane przy ich pomocy dane, w jaki sposób nasi partnerzy mogą używać cookies, jak możesz zmienić ustawienia oraz zawiera inne szczegółowe informacje na temat plików cookies.

Regulamin sklepu catfootwear.pl

§1 Definicje pojęć stosowanych w regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawca – rozumie się przez to spółkę ORBICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa. NIP 646-25-26-337 REGON 277632751 KRS 0000046562 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 40 841 450,00 zł

2. Cena – rozumie się przez to cenę brutto produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu

3. Cennik – rozumie się przez to listę Produktów wraz z ich Cenami

4. Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta, za pomocą którego korzysta z usług dostępnych po jego założeniu na stronie www.catfootwear.pl , w szczególności Konto umożliwia: zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła

5. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego, za pomocą którego Klient dokonuje zakupu

6. Koszty dostarczenia produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego

7. Produkt – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie

8. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.catfootwear.pl

9. Serwis, Portal – rozumie się przez to automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie internetowej www.catfootwear.pl umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem

10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

11. Zamawiający, Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

12. Konsument – w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

13. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Produktu

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.catfootwear.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ze Sprzedawcą można kontaktować się w następujący sposób:

a. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz Zamówieniami i odstąpieniem od umowy :

- drogą elektroniczną na adres [email protected]lub telefonicznie pod nr 32 325 60 72;

b. W sprawach szczegółowych dotyczących Produktu, jego cech, funkcji: drogą elektroniczną na adres: [email protected];

c. W sprawach związanych z Reklamacjami: droga elektroniczną na adres: [email protected]<.

3. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Złożenie Zamówienia w sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zamówione Produkty będą dostarczane do miejsc dostawy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Produkty oferowane przez Sklep oraz ich Ceny mogą różnić się od produktów i cen oferowanych w stacjonarnych sklepach Sprzedawcy.

8. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9. W celu rejestracji Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniany w Sklepie, podając dane osobowe oznaczone tam jako niezbędne, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oraz naciska przycisk „Zarejestruj” lub równoważny. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Klienta nieodpłatnej umowy o świadczenie usługi elektronicznej na czas nieoznaczony.

10. Klient, który dokonał rejestracji Konta, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8 i 9 Regulaminu) Klient może składać w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

13. Zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji co najmniej: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania Klienta oraz danych kontaktowych.

14. Ustosunkowanie się do reklamacji o której mowa powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15. Zakazanym jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

16. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

17. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu, np. z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

§ 3 Ceny Produktów i Forma Płatności

1. Wszystkie Ceny Produktów w Sklepie catfootwear.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. Ceny Produktów nie zawierają Kosztów dostarczenia Produktu.

3. Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna, wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Produktów przedstawiana jest w zakładce Koszyk i aktualizowana po dodaniu każdego Produktu.

5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita wartość zamawianego Produktu + Koszty dostawy Produktu) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów uwidocznionych w Cenniku. Nie narusza to praw nabytych Klientów, którzy złożyli zamówienie lub dokonali płatności.

7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty za Zamówienie w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

§ 4 Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.catfootwear.pl

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt z kategorii produktów prezentowanych na stronie Sklepu i dodać go do Koszyka. Podobnie należy postępować z kolejnymi Produktami, które Klient zamierza kupić.

3. W Koszyku prezentowane są: nazwa produktu, jego zdjęcie, ilość, Cena oraz łączna wartość wybranych Produktów.

4. Maksymalna liczba Produktów tego samego rodzaju i rozmiaru zamawianych przez jedną osobę wynosi 5 (pięć) sztuk.

5. Po dodaniu Produktów do Koszyka należy dokonać wyboru formy dostawy i formy płatności, następnie kliknąć pole „Dalej” w celu przejścia do etapu: Dane do faktury i wysyłki.

6. Jeśli Klient posiada Konto w Sklepie powinien zalogować się korzystając z pól do logowania na etapie „ Twoje dane” w celu sfinalizowania zakupu, a następnie zweryfikować adres do faktury i wysyłki. Jeśli dane adresowe wymagają aktualizacji należy kliknąć pole ”Nowe dane klienta” i wprowadzić nowe informacje. Jeśli Klient zalogował się bezpośrednio po wejściu na stronę Sklepu, jego dane adresowe wyświetlą się automatycznie.

7. Klient ma prawo dokonać zakupu bez obowiązku zakładania Konta na stronie sklepu, w takim przypadku przy składaniu zamówienia każdorazowo będzie wymagane wprowadzenie pełnych danych adresowych do faktury i wysyłki, jeśli ma być zrealizowana na inny adres niż podany do faktury. W tym wypadku Klient będzie również zobowiązany do każdorazowej akceptacji Regulaminu.

8. Po podaniu danych adresowych należy zweryfikować zawartość Koszyka oraz pozostałych detali Zamówienia: danych adresowych, formy dostawy i formy płatności. Jeśli wymagają skorygowania należy kliknąć pole „ Powrót”. Jeśli są prawidłowe, należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę” po czym Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu sfinalizowania płatności za Zamówienie , a następnie otrzyma emailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

9. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera szczegółowe informacje na temat złożonego Zamówienia oraz numer, którym należy posługiwać się w kontaktach ze Sprzedawcą.

§ 5 Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia

1. Po potwierdzeniu Zamówienia nie ma możliwości jego modyfikacji.

2. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia do momentu przekazania Zamówienia firmie kurierskiej.

3. Rezygnacja z Zamówienia musi być przesłana do Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres [email protected]. Niniejsze zapisy nie naruszają prawa Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami §7

§ 6 Realizacja Zamówienia

1. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamawianych Produktów, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty prezentowane w Sklepie były zawsze dostępne.

3. W niezwykle rzadkich przypadkach niedostępności Produktu/części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i proszony o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W takiej sytuacji realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi od Klienta. W przypadku braku odpowiedzi, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.

4. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego adresu dostawy. Adres dostawy musi znajdować się na terenie Polski i nie może być adresem skrytki pocztowej.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne lub błędne. W tym wypadku Sprzedawca zwróci pieniądze Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.

6. Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

8. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świat i dni wolnych ustawowo od pracy. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 2 dni roboczych.

9. Po przekazaniu przez Sprzedawcę paczki z Zamówieniem firmie kurierskiej Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną oraz otrzyma fakturę i numer do śledzenia statusu przesyłki z Zamówieniem.

§ 7 Zawarcie Umowy Sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy

1. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta w momencie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia istotnych warunków Zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia w przesłanej Zamawiającemu akceptacji Zamówienia.

3. Sprzedawca dostarcza Produkty Zamawiającemu na adres wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 wraz z fakturą.

4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z ewentualnymi Kosztami dostarczenia Produktów.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca i na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki). Sprzedawca oferuje 30 (trzydzieści) dni na odstąpienie od Umowy sprzedaży bez konieczności podania przyczyny oraz bezkosztowy zwrot w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected].

6. Wzór odstąpienia od umowy dołączany jest do faktury oraz znajduje się pod FORMULARZ ODSTĄPIENIA

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt powinien być zwrócony z oryginalnie przyczepioną metką do towaru oraz akcesoriami. Oryginalne pudełko z logo marki, w które obuwie jest bezpośrednio zapakowane, stanowi nieodłączny element składowy produktu i powinno zostać zwrócone w stanie nienaruszonym. Wraz z Produktem Zamawiający powinien dostarczyć wypełniony Formularz odstąpienia od umowy dołączony do faktury lub według wzoru znajdującego się pod linkiem w punkcie 6 powyżej lub w innej formie pisemnej - jednoznacznego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej: numer zamówienia i/lub faktury, datę zakupu, dane adresowe Klienta, numer telefonu, adres email, numer konta bankowego do zwrotu Ceny Produktu./p>

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. W celu dokonania bez kosztowego odstąpienia od umowy należy użyć zwrotnej etykiety DHL otrzymanej w paczce z zamówieniem. Etykietę zwrotną należy nakleić na opakowanie zewnętrzne, w przypadku użycia oryginalnego opakowania Etykietę zwrotną należy nakleić w miejscu starej.

11. Paczkę ze zwrotem należy dostarczyć do jednego z punktów partnerskich DHL. Mapa punktów partnerskich jest dostępna na : https://dhl24.com.pl/mapa/zwroty . W przypadku utraty Etykiety zwrotnej należy skontaktować się z działem obsługi klienta pisząc na adres: [email protected]

12. W celu dokonania bez kosztowego odstąpienia od umowy w przypadku wybranej metody dostawy INPOST należy zarejestrować zwrot na stronie https://szybkiezwroty.pl/pl

13. Paczkę ze zwrotem INPOST należy opatrzyć 10-cyfrowym kodem zwrotu wygenerowanym po rejestracji zwrotu na stronie szybkiezwroty.pl oraz nadać ją w wybranym Paczkomacie.

14. Zwrot kwoty, wynikającej z wartości Produktów i ewentualnych Kosztów ich dostarczenia do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedaży.

15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kwoty, o której mowa w pkt.13 do czasu otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

16. Jeśli Klient poniósł Koszt dostawy zamówienia od Sprzedawcy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości zostanie on zwrócony Klientowi, przy czym zostanie zwrócony najtańszy Koszt dostarczenia Produktu dostępny w Sklepie.

17. Zwrot należności z tytułu rozliczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży nastąpi przy wykorzystaniu takiej samej metody jaką Klient wybrał do opłacenia zamówienia.

§ 8 Reklamacja produktu

1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią Sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca powinien dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. W szczególności Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli:

a. w zakupionym Produkcie ujawni się wada,

b. dostarczony produkt został uszkodzony podczas dostawy - Klient powinien zgłosić niezwłocznie ten fakt do Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od odbioru zamówienia,

c. dostarczony produkt jest niezgodny z Zamówieniem.

4. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej. Sprzedawca rekomenduje przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: [email protected] przed odesłaniem produktu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a. nazwę produktu, jego rozmiar oraz kod,

b. okoliczności powstania wady / uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady / uszkodzenia,

c. żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: naprawa lub wymiana lub złożenie oświadczenia o obniżenie ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

d. dane kontaktowe składającego reklamację,

e. numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji a braku możliwości naprawy lub wymiany lub obniżenia ceny.

5. Klient może złożyć reklamację korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji znajdującego się pod FORMULARZ REKLAMACJI

6. Reklamowany Produkt i Zgłoszenie reklamacji / Formularz Reklamacji powinny zostać starannie zapakowane i zabezpieczone na czas transportu przed ewentualnym uszkodzeniem i odesłane na koszt Klienta na adres:

ORBICO SP. Z O.O.C

www.catfootwear.pl Dział Reklamacji

SBP bud. B

Chorzowska 150

40- 101 Katowice

7. Sklep catfootwear.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

8. Sklep catfootwear.pl ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Produktu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny podany przez niego sposób.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

11. Jeśli Sprzedawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

12. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność za zgodność z umową

1. Postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar zgodny z umową. Zgodność Produktu z umową oceniana jest zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać:

1) naprawy Produktu lub

2) wymiany Produktu.

4. Reklamacja z tytułu zgodności z umową powinna być zgłoszona w formie pisemnej. Sprzedawca rekomenduje przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: [email protected] przed odesłaniem produktu. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę Produktu, jego rozmiar oraz kod,

2) okoliczności powstania wady / uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady / uszkodzenia,

3) żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: naprawa lub wymiana,

4) datę dostarczenia Produktu,

5) dane kontaktowe składającego reklamację,

6) żądanie naprawy albo wymiany Produktu.

5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:

1) naprawy Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Produktu;

2) wymiany Produktu – Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Produktu;

– jeżeli wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

6. W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Produktu są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.

7. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:

1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Klienta;

2) uznaje reklamację oraz informuje Klienta o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej;

3) odmawia doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej;

4) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

8. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ten sam sposób w jaki została złożona, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Planowany termin doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

10. Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt.

11. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 9, 10;

3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;

4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. Oświadczenie o obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy, bądź na adres email: [email protected]. W oświadczeniu należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego Produktu w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji i obniżeniu albo skutecznym odstąpieniu od umowy.

14. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:

1) dane kontaktowe Klienta,

2) nazwę Produktu, jego rozmiar oraz kod,

3) datę dostarczenia Produktu,

4) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 12 powyżej,

5) oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Produktu, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

16. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

17. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

18. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10Wymiana Produktu

W przypadku chęci wymiany Produktu Klient powinien odstąpić od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do danego Produktu, a następnie złożyć nowe Zamówienie na kolejny Produkt.

§ 11 Kody rabatowe

Sklep przewiduje możliwość organizowania akcji promocyjnych, w których Klienci będą mogli dokonać zakupu z uwzględnieniem kodu rabatowego.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności pod adresem http://catfootwear.pl/polityka-prywatnosci.html

§ 13 Newsletter

1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach. Usługa dostępna jest dla wszystkich użytkowników Sklepu bez konieczności rejestracji.

2. Użytkownik Sklepu w celu otrzymywania wiadomości mailowych w formie Newslettera, wprowadza swój adres e-mail w formularzu zapisu udostępnionym na Portalu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter, z prośbą o jej potwierdzenie i aktywację usługi. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na stronę internetową Sklepu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail.

3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

4. Za zapis na subskrypcję Newslettera użytkownik otrzymuje jednorazowy unikalny kod rabatowy -15%, wysłany drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres email.

1) Kod rabatowy można wykorzystać w Sklepie.

2) Zniżka dotyczy tylko kwalifikowanych towarów i nie może być łączona ze zniżką dla pracowników ani żadną inną zniżką. Kod za zapis na Newsletter nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. Produkty z wyprzedaży nie podlegają rabatowi 15% z kodem. Kod można wykorzystać tylko na produkty z oferty w cenie pierwotnej.

3) Zniżki nie można stosować do podatków ani opłat za wysyłkę i obsługę. Koszty wysyłki są obliczane po uwzględnieniu rabatu.

4) Kodu rabatowego nie można przenosić na innego użytkownika ani wymienić na gotówkę, kredyt ani na poprzednie zakupy. Jeśli dojdzie do nieuprawnionego wykorzystania kodu rabatowego przez osoby trzecie, zamówienie złożone przez taką osobę z nieuprawnionym wykorzystaniem kodu zostanie automatycznie anulowane, a kod rabatowy unieważniony.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca może dokonać zmian w Regulaminie w przypadku:

1) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

2) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;

3) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

4) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

5) usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.

3. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.

4. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

5. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z Konta (wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych) w sposób określony w § 2 ust. 9.

6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

7. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9. Sprzedawca dąży by spory z Konsumentem były rozwiązywane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie dała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.

10. W przypadku sporów między Sprzedawcą, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

12. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 28.04.2023 roku.